در این دوره با مقایسه فرآیند ایجاد گردش کار در  SharePoint Designer 2013 و Visual Studio 2012 آشنا می شوید. همچنین طراح گردش کار گرافیکی در Visual Studio 2012 و نحوه استفاده از آن برای ایجاد و استقرار گردش کار در اپلیکیشن SharePoint را فرا می گیرید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • پیش نیازها
 • ویژگی های جدید گردش کار SharePoint 2013
 • گردش کارها در SharePoint Designer 2013 و Visual Studio 2012
 • ایجاد SharePoint App در Visual Studio 2012
 • افزودن گردش کار به SharePoint App
 • تایید نسخه Service Bus و Workflow Manager و SharePoint Server
 • ایجاد پروژه برنامه SharePoint در Visual Studio 2012 با Workflow (نسخه ی نمایشی)
 • اشکال مشترک برای Workflow Designer
 • طراحی Workflow در Visual Studio 2012 (نسخه ی نمایشی)
 • ارسال درخواست HTTP در گردش کار
 • ایجاد گردش کار برای فراخوانی WCF Data Service (نسخه ی نمایشی)
 • نتیجه