درک امنیت نرم افزار نیازمند درک رمزنگاری دیجیتالی است. در این دوره با مفاهیم اساسی رمزنگاری از جمله رمزگذاری متقارن و نامتقارن، الگوریتم های هش کردن، امضاهای دیجیتال، گواهی های دیجیتال و فروشگاه های کلیدی آشنا خواهید شد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مبانی رمزنگاری
  • رمزنگاری متقارن
  • رمزنگاری نامتقارن
  • هش کردن
  • امضای دیجیتال
  • گواهینامه های دیجیتال
  • فروشگاه های کلیدی
  • دستورالعمل رمزنگاری عمومی
  • رمزگذاری و رمزگشایی با HMAC (نسخه ی نمایشی)