فیلد پارامتر سبب یک مقدار خاص، مقادیر متعدد یا یک طیف وسیعی از مقادیر هر بار که گزارش اجرا می شود یا هنگامی که اطلاعات گزارش تجدید می شود. یک گزارش می تواند حاوی یک یا چند فیلد پارامتر باشد که می تواند به عنوان معیار انتخاب، داده های فرمول، متن گزارش، قالب بندی شرطی، مرتب سازی و غیره استفاده شود. با استفاده از فیلد های پارامتر، یک گزارش را می توان به سرعت تغییر داد. در این دوره با ایجاد فیلدهای پارامتر و وارد کردن آنها در Select Expert Formulas و Group Sort Expert Top N Formula و ایجاد مقادیر پارامتر متخب در Report Header Text Object آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اهداف دوره
 • پیش نیازها
 • فیلدهای پارامتر
 • ایجاد Parameter Field Static Pick List/Allow Discrete Value (نسخه ی نمایشی)
 • افزودن فیلدهای پارامتر به Select Expert Formula
 • افزودن فیلدهای پارامتر  به Report Header Text Object
 • به روزرسانی فیلدهای پارامتر – Multiple Values
 • نوشتن ormula Update Header Text با Multiple Values
 • نوشتن Formula Update Select Expert با Multiple Values List
 • Parameter Field Dynamic Pick List/Allow Date Range
 • نوشتن Formula Update Select Expert با پارامتر Date Range
 • نوشتن Formula Update Header Text با پارامتر Date Range
 • ایجاد فیلدهای پارامتر
 • افزودن فیلدهای پارامتر به Group Sort Expert Top N Formula
 • خلاصه