پیشنهاد فرادرس

آموزش Crystal Reports - فیلدهای پارامتر

دسته بندی ها: کریستال ریپورت ، آموزش های WintellectNOW ، ابزار های گزارش گیری

فیلد پارامتر سبب یک مقدار خاص، مقادیر متعدد یا یک طیف وسیعی از مقادیر هر بار که گزارش اجرا می شود یا هنگامی که اطلاعات گزارش تجدید می شود. یک گزارش می تواند حاوی یک یا چند فیلد پارامتر باشد که می تواند به عنوان معیار انتخاب، داده های فرمول، متن گزارش، قالب بندی شرطی، مرتب سازی و غیره استفاده شود. با استفاده از فیلد های پارامتر، یک گزارش را می توان به سرعت تغییر داد. در این دوره با ایجاد فیلدهای پارامتر و وارد کردن آنها در Select Expert Formulas و Group Sort Expert Top N Formula و ایجاد مقادیر پارامتر متخب در Report Header Text Object آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اهداف دوره
 • پیش نیازها
 • فیلدهای پارامتر
 • ایجاد Parameter Field Static Pick List/Allow Discrete Value (نسخه ی نمایشی)
 • افزودن فیلدهای پارامتر به Select Expert Formula
 • افزودن فیلدهای پارامتر  به Report Header Text Object
 • به روزرسانی فیلدهای پارامتر - Multiple Values
 • نوشتن ormula Update Header Text با Multiple Values
 • نوشتن Formula Update Select Expert با Multiple Values List
 • Parameter Field Dynamic Pick List/Allow Date Range
 • نوشتن Formula Update Select Expert با پارامتر Date Range
 • نوشتن Formula Update Header Text با پارامتر Date Range
 • ایجاد فیلدهای پارامتر
 • افزودن فیلدهای پارامتر به Group Sort Expert Top N Formula
 • خلاصه
Crystal Reports: Parameter Fields Publisher:WintellectNOW Author:Joyce Weldon Duration:01:02:05

A Parameter Field prompts a user for a specific value, multiple values, or a range of values each time the report is run or when report data is refreshed. A report can contain one or more Parameter Fields that can be used as selection criteria, formula data, report text, conditional formatting, sorting, etc. By using Parameter Fields, one report can be modified quickly as reporting needs change. In this video, you will learn to create Parameter Fields and insert them into Select Expert Formulas and a Group Sort Expert Top N Formula. You will also learn how to include selected parameter values in a Report Header Text Object.
00:00:00 - Introduction
00:00:39 - Course Objectives
00:03:30 - What you will need
00:04:16 - Parameter Fields Overview (Demo)
00:13:49 - Create Parameter Field – Static Pick List/Allow Discrete Value (Demo)
00:18:10 - Add Parameter Field to Select Expert Formula (Demo)
00:21:04 - Add Parameter Field to Report Header Text Object (Demo)
00:22:37 - Update Parameter Field – Allow Multiple Values (Demo)
00:27:01 - Write Formula – Update Header Text with Multiple Values List (Demo)
00:31:42 - Write Formula – Update Select Expert with Multiple Values List (Demo)
00:36:27 - Create Parameter Field – Dynamic Pick List/Allow Date Range (Demo)
00:40:46 - Write Formula – Update Select Expert with Date Range Parameter (Demo)
00:45:34 - Write Formula – Update Header Text with Date Range Parameter (Demo)
00:49:51 - Create Parameter Field – Manually Enter Prompting Values List (Demo)
00:53:18 - Add Parameter Field to Group Sort Expert – Top N Formula (Demo)
00:56:49 - Write Formula – Update Header Text with Top N Value (Demo)
01:00:21 - Summary

پیشنهاد فرادرس

captcha