طراحی و طرح بندی وب سایت با CSS3 شامل قابلیت های قدرتمندی جدید در مدل جعبه انعطاف پذیر است که در آینده ساختن ساختارهای صفحه را ساده می کند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Traditional Box Models
  • معرفی Traditional Layout Box Model
  • Flexible Layout Box Model
  • ایجاد Container انعطاف پذیر و کنترل جهت گیری
  • ساخت عناصر آیتم های انعطاف پذیر Flex
  • ساخت و کنترل آیتم های Flex
  • تراز کردن آیتم های Flex