طراحی واکنش گرا وب سایت هایی ایجاد می کند که در محیط و در هر دستگاهی سازگار باشد. CSS3  بخش مهمی از طراحی موفق واکنش گرا است. با استفاده از طرح بندی های مایع،ک.ئری های رسانه ای، تصاویر مقیاس پذیر و نمایش محتوای خلاق، می توانید یک طراحی واکنش گرا داشته باشید که محتوا را برای کاربران در هر دستگاهی ارائه می دهد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • تکنیک های طراحی
  • CSS3 Fluid Layout
  • تنظیم Layout Setting the Viewport
  • تنظیم Layout Organizing Media Queries
  • Mobile-First CSS Layout
  • محتوا و تصاویر واکنش گرا