فرم ها یکی از مهمترین شیوه هایی هستند که ما با کاربران خود ارتباط برقرار می کنیم و داده ها را جمع آوری می کنیم. در این ماژول، تکنیک های مورد استفاده برای قالب سازی را بررسی می کنیم و رویکرد دستی به استفاده از سبک ها و انتخابگرهای CSS3 را برای افزایش ظاهر، قابلیت استفاده، قابلیت دسترسی و واکنش گرایی فرم ها را بررسی می کنیم.

سرفصل:

  • مفاهیم طراحی فرم
  • استایل های فرم
  • استایل عناصر فرم
  • افزودن استایل های تعاملی و واکنش گرا