جداول مهم هستند. آنها محتوایی را که کاربران ما دنبال می کنند ارائه می دهند. اما جداول نیز ساختارهای پیچیده HTML هستند و اغلب دشوار است که استایل جدول  را ایجاد کنیم. در این ماژول، تکنیک های ایجاد استایل جداول را بررسی می کنیم.

سرفصل:

  • مفاهیم طراحی جذول و CSS
  • استایل های جدول
  • استایل ای جدول CSS3
  • انتخابگران Nth-Type
  • استایل های جدول تعاملی
  • تبدیل CSS3 در جدول (نسخه ی نمایشی)
  • نمایش Property Table Options