پیشنهاد فرادرس

آموزش اشکال زدایی در حین برنامه نویسی

دسته بندی ها: آموزش ویندوز ، آموزش های WintellectNOW ، اشکال زدایی ویندوز (Windows Debugging)

debugger همیشه آخرین گزینه شماست. کد باید به شما بگوید که مشکلی وجود دارد، به طوری که یک مشکل در عرض ده دقیقه حل شود. اگر شما می توانید از خطا در کنترل نسخه ها در وهله اول جلوگیری کنید، بسیار بهتر است. در این دوره با assertion که بهترین ابزار اشکال زدایی است آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Assertion
 • Default Assertion Output
 • معرفی Assertion
 • Assertion نادرست و نحوه رفع آن
 •  Extensible Assertion Output
 • افزودن و حذف TraceListeners در پیکربندی کد
 • نحوه کارکرد SUPERASSERT.NET بدون ازبین رفتن امنیت
 • دمو (Assembly Binding Log Viewer (FUSLOGVW.EXE
 • مقدمه و استفاده از SUPERASSERT.NET
 • IIS Apps و Assertions
 • اهداف برای تست واحد
 • نتیجه
Debugging During Coding Publisher:WintellectNOW Author:John Robbins Duration:00:45:48

The debugger is always your last resort. Your code should tell you when there’s a problem so you turn a nightmare of a problem into something you can solve in ten minutes. If you can avoid checking the bugs into version control in the first place, you’re much better off. In this session, you’ll learn how assertions are the greatest debugging tool you have. Once you have proper assertions in your application, it will be smooth sailing on the rough debugging seas.
00:00:00 - Introduction
00:01:14 - Assertions
00:04:24 - Default Assertion Output
00:07:21 - Thoughts on Assertions
00:08:44 - Incorrect Assertions and How to Fix
00:11:28 - What Exactly Do You Assert
00:16:35 - Extensible Assertion Output
00:20:37 - Adding/Removing TraceListeners in Config Files
00:21:24 - How SUPERASSERT.NET Works without Breaking Any Security
00:23:21 - Assembly Binding Log Viewer (FUSLOGVW.EXE) Demo
00:24:46 - Introduction to and Using SUPERASSERT.NET
00:38:42 - IIS Apps and Assertions
00:41:00 - The Goals for Unit Testing
00:45:08 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha