آیا می خواهید Team Projects در Visual Studio Online را پاک کنید. به نظر می رسد ساده است، اما در این دوره با 2 روش در این مورد آشنا می شوید.