چرا از Unity container مایکروسافت برای تزریق وابستگی استفاده می شود؟ تزریق وابستگی چیست و چرا باید از آن استفاده کنید؟ در این دوره با جواب این سوالات و در مورد ثبت نام و رزولوشن، ثبت نام و نقشه برداری، نامگذاری نقشه ها، وضوح اتوماتیک، انواع تزریق، اعلان وابستگی ها از طریق ویژگی ها و کد، مدیریت طول عمر شی و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • DI Container چیست؟
  • معرفی Unity
  • ثبت نام و رزولوشن
  • Named Registration و Named Type Mappings
  • رزولوشن خودکار
  • انواع تزریق و تعیین معیارهای تزریق در ثبت نام
  • مقادیر تزریق شده به ثبت نام
  • Child Containers و مدیریت چرخه عمر
  • مزایا، معایب و لینک ها