Microsoft Azure مجموعه ای از سرویس های مستقل است که برای ایجاد برنامه های ابری امنیتی، قابل اعتماد، مقیاس پذیر و بسیار قابل دسترس استفاده می شود. این ویدیو خدمات مختلفی را معرفی می کند و توضیح می دهد که چگونه با یکدیگر ارتباط دارند. همچنین بر روی خدمات محاسباتی مختلف (وب سایت ها، ماشین های مجازی و خدمات ابر) تمرکز می کند که اجازه می دهد کد در مرکز داده Azure اجرا شود.

سرفصل:

  • مقدمه
  • اجرای کد در Azure
  • طراحی Cloud Service App
  • سرویس های پلتفرم Azure
  • وب سایت های کاربردی Azure