در این دوره با معرفی Visual Studio Team Services و مفاهیمی از قبیل کنترل نسخه، تحویل مداوم، مدیریت انتشار و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • اهداف و برداشت ها
 • Team Foundation Server و Visual Studio Team Services
 • ایجاد یک حساب کاربری
 • انتخاب یک کنترل نسخه
 • انتخاب یک فرآیند
 • مقایسه پروسه ها
 • تست
 • بازخورد و بازبینی کد
 • گردش کار
 • انتخاب یک منطقه
 • ایجاد یک حساب کاربری (نسخه ی نمایشی)
 • کار با پروژه ها
 • مدیریت پروژه
 • افزودن یک کاربر
 • ویژگی های جدول زمانی
 • پشتیبانی خدمات
 • نتیجه