یادگیری ماشینی در Azure یک سرویس مبتنی بر ابر برای ساخت مدل های یادگیری ماشین است که از یک رابط کاربر و ماژول های کشیدن و رها کردن که گردش کاری مدل را تشکیل می دهند استفاده می کند. با استفاده از Azure Machine Learning، شما می توانید تجزیه و تحلیل پیش بینی پیشرفته را از مجموعه داده های بزرگ یا کوچک با استفاده از مجموعه ای از الگوریتم های یادگیری تحت نظارت، یا شما می توانید الگوریتم های خود را در R و Python انجام دهید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • یادگیری ماشینی در Azure
 • فرآیند یادگیری ماشینی
 • الگوریتم های یادگیری ماشینی در Azure
 • ساخت راه حل  End-to-End
 • ایجاد مدل یدگیری ماشینی
 • بارگذاری داده
 • تمیز کردن داده
 • انتخاب الگوریتم و آموزش مدل
 • ارزیابی مدل (نسخه ی نمایشی)
 • استقرار به عنوان یک سرویس وب (نسخه ی نمایشی)
 • مقایسه دو الگوریتم (نسخه ی نمایشی)
 • خلاصه