HTML5 geolocation API این امکان را فراهم می کند تا اپلیکیشن هایی مانند Urban Spoon بسازید که در موقعیت کاربر قرار می گیرد.  برای ردیابی تغییرات در محل کاربر در زمان واقعی مورد استفاده قرار می گیرد. در این دوره با نحوه استفاده از این API برای ساخت اپلیکیشن های آگاه به موقعیت که در هر پلتفرم HTML5 از جمله دستگاه های دسکتاپ که دارای گیرنده های GPS و سختافزار های رادیویی تلفن همراه اجرا می شوند آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • دریافت موقعیت کنونی
  • Geolocation API
  • ترکیب Geolocation API با  Bing Maps
  • Bing Maps