Microsoft Graph یک راه حل یک مرحله ای برای احراز هویت در مقابل سرویس های مایکروسافت با استفاده از حساب های مایکروسافت فراهم می کند. در این دوره با نحوه استفاده از آن در اپلیکیشن های Xamarin Forms برای پیاده سازی احراز هویت چندسکویی آشنا خواهید شد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Xamarin Forms
  • مباحث دوره
  • چالش های چندسکویی
  • مفاهیم Microsoft Graph
  • پیاده سازی احراز هویت چندسکویی با Xamarin Forms و Microsoft Graph
  • خلاصه