Windows Phone شامل speech API می باشد که به توسعه دهندگان اپلیکیشن این اجازه را می دهد تا speech را در اپلیکیشن ادغام کنند. از فرمان های صوتی گرفته تا سنتز گفتار، تنها چند مورد قدرتمند وجود دارد که همانند speech عمل کنند. در این دوره با speech API و نحوه استفاده از آن در اپلیکیشن آشنا می شوید.

سرفصل:

 • تعامل صدا در سخت افزار مدرن
 • انواع تعامل گفتاری در Windows Phone 8
 • سه نوع ادغام گفتار
 • سنتز گفتار
 • سنتز سخنرانی در عمل (نسخه ی نمایشی)
 • دستورات صوتی
 • دستورات صوتی در عمل (نسخه ی نمایشی)
 • تشخیص گفتار
 • تشخیص گفتار در عمل (نسخه ی نمایشی)
 • گرامرهای گفتار
 • گرامرهای گفتار در عمل (نسخه ی نمایشی)
 • نتیجه