دراین دوره با تعربف و کاربرد هدوپ و نحوه اسپین کردن Hadoop cluster در Azure با استفاده از  Azure HDInsight آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • Big Data چیست؟
  • سناریو های Big Data
  • خط لوله تحلیل داده
  • تاریخ ذخیره داده
  • Hadoop چیست؟
  • اکوسیستم Hadoop
  • ایجاد Hadoop Cluster در HDInsight
  • احتیاط