در این دوره با ASP.NET MVC آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • نسخه های مختلف Visual Studio
  • معماری  ASP.NET MVC 5
  • تغییرات در ASP.NET MVC 6