آموزش پیشنهادی فرادرس

آشنایی با ASP.NET Web API

دسته بندی ها: آموزش ASP.NET Web API ، دات نت (NET.) ، آموزش های WintellectNOW ، آموزش ASP.NET

تا زمانی که ASP.NET Web API ظهور نکرده بود، راه ایده آل برای ایجاد سرویس های وب در NET.، استفاده از بنیاد ارتباطی ویندوز (Windows Communication Foundation) بود. درحالیکه WCF پشتیبانی از سرویس های RESTful را با POX و JSON افزود، توانست این فریمورکی را که در SOAP ساخته شده و پیکربندی آن سخت و دشوار بود را ساده تر کند. به همین دلیل، مایکروسافت ASP.NET Web API را بر اساس مدل محبوب (MVC (Model-View-Controller که با ASP.NET پیاده سازی می شود را معرفی کرد.

در این دوره با جزئیات ASP.NET Web API بیشتر آشنا می شوید. همچنین نحوه ی طراحی  Web API را با استفاده از مفاهیمی مانند  تست پذیری و تزریق وابستگی، نحوه اجرای اقدامات کنترل کننده استاندارد، کنوانسیون های نامگذاری شده توسط وب API برای ردیابی درخواست های ورودی به فعالیت های خاص، نحوه طراحی اقداماتی که I / O ناهمزمان را انجام می دهند تا سرویس های Web API خود را مقیاس پذیر تر سازد فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • مقدمه و اهداف
 • چرا از WCF استفاده نکنیم؟
 • Web API چیست؟
 • اهداف طراحی ASP.NET Web API
 • خط لوله Web API: میزبانی، پیام رسانی و کنترلرها
 • شروع کار
 • استفاده از IHttpActionResult برای تست پذیری
 • شروع کار با Web API
 • مسیریابی مبتنی بر کنوانسیون
 • مسیریابی مبتنی بر مشخصه
 • مسیریابی Web API
 • سرویس های Web API غیرهمزمان
 • ساخت سرویس های غیرهمزمان
 • نتیجه
آیا این نوشته را دوست داشتید؟
Introduction to ASP.NET Web API Publisher:WintellectNOW Author:Tony Sneed Duration:00:56:56

Until ASP.NET Web API came along, the ideal way to create web services in .NET was to use Windows Communication Foundation. And while WCF added support for RESTful services with POX (Plain Old XML) and JSON (JavaScript Object Notation), it did little to simplify a framework which was built on SOAP and came to be regarded as complicated and difficult to configure properly. For this reason, Microsoft introduced the ASP.NET Web API, based on the popular MVC (Model-View-Controller) pattern it had implemented with ASP.NET.

In this introductory session, Tony begins a detailed treatment of the ASP.NET Web API. You’ll learn how Web API was designed from the ground up with first-class support for concepts such as testability and dependency injection, how to implement standard controller actions, the naming conventions used by Web API to route incoming requests to specific actions, how to design actions that perform asynchronous I/O to make your Web API services more scalable and much, much more.
00:00:00 - Introduction and Objectives
00:02:51 - Why Not Use WCF?
00:05:26 - What’s So Great About Web API?
00:07:48 - ASP.NET Web API Design Goals
00:09:54 - Web API Pipeline: Hosting, Messaging, Controllers
00:12:57 - Overview and Quick Start
00:16:59 - Using IHttpActionResult for Testability
00:19:00 - Getting Started with Web API (Demo)
00:30:28 - Conventions-Based Routing
00:34:32 - Attribute-Based Routing
00:39:40 - Web API Routing (Demo)
00:48:17 - Asynchronous Web API Services
00:51:25 - Building Asynchronous Services (Demo)
00:54:27 - Conclusion

پیشنهاد آموزش مرتبط در فرادرس