در این دوره با نحوه کارکرد (Cross-Site Request Forgery (CSRF، اقدامات MVC Framework برای محافظت از توسعه دهندگان و کاربران از هکرها، AntiForgeryToken، ویژگی ValidateAntiForgeryToken و متد AntiForgeryToken در کلاس HTML helper آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • درک AntiforgeryToken
  • Cross-Site Scripting چیست؟
  • Cross-Site Scripting (دمو)
  • حفاظت دربرابر Cross-Site Scripting
  • AntiForgeryToken چه کاری انجام می دهد؟
  • سناریوهایی که در ان بررسی های ضد جعل می تواند ناموفق باشد