در این دوره با نحوه استفاده از Knockout.js، سازماندهی UI code سمت کلاینت در خط با الگو MVVM آشنا می شوید.

سرفصل:

  • Knockout.js چیست؟
  • Knockout درمقابل Angular
  • مرور دوره
  • Hello World
  • کار با مجموعه ها و Bindings سفارشی
  • اپلیکیشن های تک صفحه ای و ابزار Visual Studio
  • قالب
  • نتیجه