در این دوره با ویژگی هایی از JavaScript آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ویژگی های آینده
 • استفاده از آن ویژگی ها با Babel
 • پیکربندی Babel
 • Class Properties
 • پیکربندی Class Properties
 • Object Rest و Spread Operator
 • Object Spreading
 • Decorators
 • کشف Object Rest و Spread Operator
 • انجام عبارات
 • کار با عبارات
 • نتیجه