پیشنهاد فرادرس

آموزش LINQ - زبان یکپارچه پرس و جو

دسته بندی ها: دسترسی به داده ، آموزش Linq ، آموزش های WintellectNOW

زبان یکپارچه پرس و جو، LINQ، داده های پرس و جو را یک شهروند درجه اول زبان برنامه نویسی #C و همچنین دیگر زبان های فعال با LINQ (مانند VB.NET) می سازد. LINQ به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا برنامه های بیشتری را  برنامه نویسی کنند. این دوره با ویژگی های زبان #C مانند عبارات lambda، متدهای گسترش، iterator و anonymous types آغاز می شود. همچنین با مزایا و معایب اپراتورهای پرس و جو و سینتکس LINQ، از جمله گروه بندی و پیوستن، و همچنین صفحه بندی، تبدیل و تجمیع آشنا می شوید. علاوه بر این می توانید از قدرت LINQ برای پرس و جو از اشیاء در حافظه و منابع داده خارجی مانند پایگاه داده های رابطه ای یا XML استفاده کنید.

سرفصل:

 • مقدمه و اهداف
 • چرا LINQ؟
 • Loose Coupling with Delegates
 • متدهای ناشناس و عبارات لامبدا
 • عبارات  Delegates و Lambda
 • IEnumerable و Iterators
 • متدهای گسترش
 • Nullable Value Types
 • انواع ناشناس و var
 • LINQ تحت پوشش
 • اپراتورهای پرس و جو LINQ
 • کلمات کلیدی LINQ و سینتکس
 • سینتکس LINQ (نسخه ی نمایشی)
 • انتخاب بسیاری، گروه بندی، پیوستن
 • گروه بندی و پیوستن (نسخه ی نمایشی)
 • تبدیل و ذخیره سازی
 • اپراتورهای انباشتگی
 • نتیجه گیری
LINQ: Language Integrated Query Publisher:WintellectNOW Author:Tony Sneed Duration:00:52:39

Language Integrated Query (LINQ) makes querying data a first-class citizen of the C# programming language, as well as other LINQ-enabled languages (such as VB.NET). LINQ allows developers to program at a more declarative level, making the developer’s intent explicit while leveraging a reusable library of query operators. This session begins with the C# language features which make LINQ possible: lambda expressions, iterators, extension methods and anonymous types. You’ll learn the ins and outs of LINQ query operators and syntax, including grouping and joins, as well as paging, conversion and aggregation. You’ll also learn to exploit the power of LINQ for querying both in-memory objects and external data sources, such as relational databases or XML.
00:00:00 - Introduction and Objectives
00:04:02 - Why LINQ?
00:06:36 - Loose Coupling with Delegates
00:08:49 - Anonymous Methods and Lambda Expressions
00:10:27 - Delegates and Lambda Expressions (Demo)
00:18:43 - IEnumerable and Iterators
00:20:33 - Extension Methods
00:21:44 - Nullable Value Types
00:23:18 - Anonymous Types and var
00:24:56 - LINQ Under the Covers (Demo)
00:27:39 - LINQ Query Operators
00:28:54 - LINQ Keywords and Syntax
00:30:31 - LINQ Syntax (Demo)
00:36:28 - Select Many, Grouping, Joining
00:39:16 - Grouping and Joining (Demo)
00:48:58 - Conversion and Caching
00:50:31 - Aggregation Operators
00:50:59 - Conclusion

پیشنهاد فرادرس

captcha