در این دوره با خواندن و نوشتن روی فایل های متنی ساختار یافته (CSV و XML) با استفاده از standard PowerShell cmdlets و نحوه تجزیه متن بدون ساختار با استفاده از عبارات منظم آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقمه
  • مدیریت فایل های متنی ساخت یافته
  • مدیریت فایل های متنی ساخت یافته (دمو)
  • دستکاری متن پایه
  • دستکاری متن پایه (دمو)
  • پردازش متن پیچیده
  • دستکاری متن پایه (دمو)
  • خلاصه