Microsoft Azure Cloud Service یک PaaS مایکروسافت است.در این دوره با نحوه ایجاد اپلیکیشن، استقرار و مدیریت ان با Windows Azure datacenter، استفاده از Compute Emulator برای تست و اشکال زدایی، مدیریت چرخه عمر ماشین مجازی و نحوه پیکربندی VMs  با استفاده از ماژول های ایمپورت و وظایف راه اندازی، و نقطه ورود نقش برنامه آشنا می شوید.

سرفصل:

 • ایجاد پروژه Visual Studio Cloud
 • پیکربندی VMs’ OS و Instances
 • پیکربندی IIS، VM Size و Billing
 • استقرار Cloud Service
 • Compute Emulator
 • اشکال زدایی با Compute Emulator
 • مدیریت طول عمر نقش
 • وارد کردن ماژول ها
 • وظایف راه اندازی
 • در کجا Role Code اجرا می شود؟
 • پیاده سازی پیش فرض RoleEntryPoint
 • عیب یابی Role Recycling