پیشنهاد فرادرس

آموزش ذخیره سازی در Microsoft Azure - جدول ها

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، آموزش Azure

جدول Microsoft Azure یک مجموعه غیررابطه ای، NoSQL مانند، مقیاس پذیر، توزیع شده می باشد که از کاربران، سفارشات، نمرات بازی ها و غیره نگهداری می کند. در این دوره با نحوه استفاده از کتابخانه کلاینت دات نت برای ایمن سازی و دستکاری جداول آشنا می شوید. همچنین دستورالعمل ها و بهترین شیوه ها را جهت نحوه ساخت و دسترسی به یک جدول برای ساخت برنامه های مقیاس پذیر نشان می دهد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • ساختار ذخیره سازی جدول
 • دسترسی به یک جدول از طریق URL
 • اعضای جدول
 • تجسم اعضای جدول
 • ATOM Feed از طریق سیم
 • مبانی جدول (نسخه ی نمایشی)
 • نسخه بندی و به روز رسانی اعضای جدول
 • الگوی تقسیم خوش بینانه (نسخه ی نمایشی)
 • آخرین بروز رسانی الگو (نسخه ی نمایشی)
 • کوئری ها و URL های جداول
 • کوئری های بخش شده
 • اهمیت کلید های پارتیشن
 • انتخاب کلید پارتیشن بحرانی است
 • معاملات Entity Group
 • معاملات Entity Group (نسخه ی نمایشی)
Microsoft Azure Storage: Tables Publisher:WintellectNOW Author:Jeffrey Richter Duration:01:11:15

A Microsoft Azure table is a non-relational, NoSQL-like, massive, scalable, distributed, key/property bag collection typically used to maintain users, orders, games scores, etc. This video explains how to use the .NET client library to secure and manipulate tables. It also shows guidelines and best practices for how to structure and access a table to build scalable apps. The video introduuces many table features, including how to version a table without your clients experiencing any down time, optimistic concurrency and last-writer-wins patterns, and segmented queries. Particular emphasis is placed on the importance of partition keys and how they control scalability, sorting, and entity group transactions.
00:00:00 - Introduction
00:00:58 - Table Storage Structure
00:01:22 - Accessing a Table via URL
00:02:41 - Table Entities
00:05:42 - Visualizing Table Entities
00:09:35 - An Entity's ATOM Feed over the Wire
00:11:41 - Table Basics (Demo)
00:22:43 - Versioning and Updating Table Entities
00:27:10 - Optimistic Concurrency Pattern (Demo)
00:32:44 - Last Update Wins Pattern (Demo)
00:35:32 - Table Queries and URLs
00:49:06 - Segmented Queries
00:52:33 - The Importance of Partition Keys
00:55:20 - Partition Key Selection is Critical
01:02:44 - Entity Group Transactions
01:04:20 - Entity Group Transactions (Demo)

پیشنهاد فرادرس

captcha