پیشنهاد فرادرس

آموزش Microsoft Cognitive Services - سرویس Custom Vision 

دسته بندی ها: شبکه های عصبی مصنوعی ، آموزش های WintellectNOW ، هوش مصنوعی

در این دوره با نحوه استفاده از سرویس Custom Vision برای ساخت مدل های طبقه بندی پیشرفته تصویری که توسط شبکه های عصبی که آبجکت ها را در عکس ها تشخیص می دهند پشتیبانی می شود، نحوه استفاده از Custom Vision API برای ایجاد برنامه هایی که از مدل هایی که می سازید استفاده می کنید و حتی مدل های برنامه نویسی آشنا خواهید شد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • مفاهیم Custom Vision
 • مدیریت سرویس
 • گرفتن کلیدهای Custom Vision (نسخه ی نمایشی)
 • اصطلاح شناسی Custom Vision
 • طبقه بندی ها و پروژه ها
 • دامنه ها
 • آموزش یک مدل
 • تکرارها
 • Custom Vision Training API
 • استفاده از Custom Vision Training API
 • پیش بینی ها
 • Precision و Recall
 • استفاده از Custom Vision Prediction API
 • گام های بعدی
Microsoft Cognitive Services: Custom Vision Service Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:59:07

Learn how to use the Custom Vision Service to build sophisticated image-classification models backed by neural networks that recognize objects in photos, identify defective parts rolling off an assembly line, and much more. Also learn how to use the Custom Vision API to create apps that use the models you build, and even to train models programmatically.
00:00:00 - Introduction
00:01:08 - Microsoft Cognitive Services
00:02:04 - Agenda
00:03:03 - Using Custom Vision
00:03:56 - Custom Vision Concepts
00:05:32 - Service Management
00:07:08 - Getting Custom Vision Keys (Demo)
00:09:57 - Custom Vision Terminology
00:10:40 - Classifiers and Projects
00:11:29 - Domains
00:12:57 - Training a Model
00:13:49 - Iterations
00:14:54 - Custom Vision Training API
00:16:53 - Using the Custom Vision Training API (Demo)
00:44:51 - Predictions
00:46:31 - Precision and Recall
00:48:11 - Using the Custom Vision Prediction API (Demo)
00:57:14 - Next Steps

پیشنهاد فرادرس

captcha