پیشنهاد فرادرس

آموزش Microsoft Cognitive Services - بخش: LUIS و QnA Maker

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW ، هوش مصنوعی

(Language Understanding Intelligent Service (LUIS توسعه دهندگان را قادر می سازد تا برنامه هایی را ایجاد کنند که به فرمان های زبان طبیعی پاسخ دهند. همراه با QnA Maker، می توان آن را نیز برای ساختن ربات هایی که به صورت مکالمه ای و طبیعی با کاربران ارتباط برقرار می کنند، استفاده کرد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • استفاده از QnA Maker و LUIS
 • مدیریت سرویس
 • مفاهیم QnA Maker
 • تهیه و جمع آوری یک نمونه QnA Maker (نسخه ی نمایشی)
 • مفاهیم LUIS
 • Intents
 • Entities
 • Utterances
 • ویژگی ها
 • کار با LUIS
 •  The QnA Maker REST API
 • The LUIS Rest API
 • ادغام QnA Maker و LUIS
 • گام های بعدی
Microsoft Cognitive Services: LUIS and QnA Maker Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:59:32

Microsoft's Language Understanding Intelligent Service (LUIS) enables developers to build apps that response to natural-language commands. Combined with QnA Maker, it can also be used to build bots that interact with users in a natural, conversational manner. Learn about both of these Cognitive Services and put them to work building intelligent applications.
00:00:00 - Introduction
00:01:37 - Microsoft Cognitive Services
00:02:42 - Agenda
00:04:13 - Using QnA Maker and LUIS
00:05:41 - Service Management
00:07:20 - QnA Maker Concepts
00:10:38 - Provisioning and Populating a QnA Maker Instance (Demo)
00:19:06 - LUIS Concepts
00:20:21 - Intents
00:21:15 - Entities
00:22:10 - Utterances
00:23:30 - Features
00:24:43 - Working with LUIS (Demo)
00:40:13 - The QnA Maker REST API
00:41:13 - The LUIS Rest API
00:42:23 - Integrating QnA Maker and LUIS (Demo)
00:57:47 - Next Steps

پیشنهاد فرادرس

captcha