پیشنهاد فرادرس

دوره Microsoft Cognitive Services: Search API

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW

در این دوره با نحوه استفاده از Bing Search API که بخشی از Microsoft Cognitive Services می باشد آشنا می شوید که می تواند قابلیت جستجو را در اپلیکیشن اضافه کند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • مفاهیم جستجو
 • استفاده از Bing Search APIs
 • مدیریت سرویس
 • گرفتن API key
 • جستحوی وب
 • جستجوی تصویر
 • جستجوی ویدئو
 • جستجوی اخبار
 • ویژگی های اضافی
 • کار با Bing Search APIs
 • خودآموزی
 • Entity Search
 • بهبود جستجو با Autosuggest و Entities
 • مراحل بعدی
Microsoft Cognitive Services: Search API Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:52:52

Learn how to use the Bing Search API, which is part of Microsoft Cognitive Services, to incorporate rich search functionality into your apps.
00:00:00 - Introduction
00:00:57 - Microsoft Cognitive Services
00:02:00 - Agenda
00:03:20 - Search Concepts
00:04:48 - Using the Bing Search APIs
00:05:49 - Service Management
00:07:11 - Getting an API key (Demo)
00:08:57 - Web Search
00:09:59 - Image Search
00:10:40 - Video Search
00:11:36 - News Search
00:12:29 - Additional Features
00:14:11 - Working with the Bing Search APIs (Demo)
00:33:17 - Autosuggest
00:34:15 - Entity Search
00:35:39 - Enhancing Search with Autosuggest and Entities (Demo)
00:51:18 - Next Steps

پیشنهاد فرادرس

captcha