در این دوره با نحوه استفاده از Bing Search API که بخشی از Microsoft Cognitive Services می باشد آشنا می شوید که می تواند قابلیت جستجو را در اپلیکیشن اضافه کند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • مفاهیم جستجو
 • استفاده از Bing Search APIs
 • مدیریت سرویس
 • گرفتن API key
 • جستحوی وب
 • جستجوی تصویر
 • جستجوی ویدئو
 • جستجوی اخبار
 • ویژگی های اضافی
 • کار با Bing Search APIs
 • خودآموزی
 • Entity Search
 • بهبود جستجو با Autosuggest و Entities
 • مراحل بعدی