پیشنهاد فرادرس

آموزش Emotion API و Text Analytics API در Microsoft Cognitive Services

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW

در این دوره با نحوه استفاده از  Emotion API و Text Analytics API جهت شناسایی احساس در صورتهای موجود در عکس ها و ویدئو ها، تجزیه و تحلیل ارتباطات نوشته شده مانند توییت ها و ایمیل ها برای احساسات و استخراج موضوعات و عبارات کلیدی از اسناد متنی و غیره آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • خدمات موجود
 • مباحث دوره
 • Service Management
 • گرفتن API Keys
 • مفاهیم Emotion یا احساس
 • نمرات و موقعیت ها
 • شناسایی احساس
 • مفاهیم تحلیل متن
 • استخراج عبارات کلیدی
 • شناسایی حس
 • استخراج موضوعات
 • مراحل بعدی
Microsoft Cognitive Services: The Emotion and Text Analytics APIs Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:59:59

Learn how to use Microsoft Cognitive Services' Emotion API and Text Analytics API to detect emotion in faces in photos and videos, analyze written communications such as tweets and e-mails for sentiment, extract topics and key phrases from text documents, and more.
00:00:00 - Introduction
00:01:16 - Microsoft Cognitive Services
00:01:38 - Available Services
00:02:10 - Agenda
00:04:16 - Service Management
00:05:53 - Getting API Keys (Demo)
00:09:38 - Emotion Concepts
00:10:49 - Scores and Locations
00:12:39 - Detecting Emotion
00:14:16 - Emotion Detection in Action (Demo)
00:27:47 - Text Analytics Concepts
00:29:17 - Detecting Sentiment
00:30:57 - Extracting Key Phrases
00:31:40 - Extracting Topics
00:34:49 - Text Analytics in Action (Demo)
00:58:16 - Next steps

پیشنهاد فرادرس

captcha