در این دوره با نحوه استفاده از  Emotion API و Text Analytics API جهت شناسایی احساس در صورتهای موجود در عکس ها و ویدئو ها، تجزیه و تحلیل ارتباطات نوشته شده مانند توییت ها و ایمیل ها برای احساسات و استخراج موضوعات و عبارات کلیدی از اسناد متنی و غیره آشنا شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • خدمات موجود
 • مباحث دوره
 • Service Management
 • گرفتن API Keys
 • مفاهیم Emotion یا احساس
 • نمرات و موقعیت ها
 • شناسایی احساس
 • مفاهیم تحلیل متن
 • استخراج عبارات کلیدی
 • شناسایی حس
 • استخراج موضوعات
 • مراحل بعدی