Microsoft Cognitive Services Face API شامل متدهایی برای شناسایی چهره ها در تصاویر، شناسایی ویژگی های آن چهره ها مانند سن و جنسیت، تعیین احتمال اینکه دو چهره متعلق به یک شخص و بیشتر باشد.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • سرویس های موجود
 • مباحث دوره
 • استفاده از  Face API
 • Service Management
 • گرفتن Face API Key
 • مفاهیم چهره
 • شناسایی چهره
 • استفاده از شناسایی چهره
 • مفاهیم شخصی
 • مدیریت چهره ها و لیست های چهره
 • مدیریت افراد و گروههای شخصی
 • مفاهیم شناخت
 • استفاده از تشخیص چهره و تطبیق
 • مراحل بعدی