پیشنهاد فرادرس

آموزش ترجمه API در Microsoft Cognitive Services

دسته بندی ها: آموزش های WintellectNOW

Microsoft Cognitive Services شامل API های پشتیبانی شده توسط یادگیری ماشینی برای ترجمه متن و گفتار به زبان های دیگر است. در این دوره نحوه استفاده از API ها برای ساخت اپلیکیشن هایی که موانع زبان را برطرف می کنند و کاربران را قادر می سازد تا در زمان واقعی ارتباط برقرار کنند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • مفاهیم Translator
 • استفاده از Translator Text APIs
 • Service Management
 • گرفتن API Key
 • Translator Text API
 • Token Service
 • زبان های پشتیبانی شده
 • عملیات پشتیبانی شده
 • ویژگی های اضافی
 • کار با Translator Text API
 • Translator Speech API
 • ادغام Translator Speech API  در اپلیکیشن
 • کار با Translator Speech API
 • مراحل بعدی
Microsoft Cognitive Services: Translation APIs Publisher:WintellectNOW Author:Scott Peterson Duration:00:52:58

Microsoft Cognitive Services includes APIs backed by machine learning for translating text and speech into other languages. Learn how to use these APIs to build apps that bridge the language barrier and enable users to communicate in real time.
00:00:00 - Introduction
00:00:58 - Microsoft Cognitive Services
00:02:08 - Agenda
00:03:24 - Translator Concepts
00:05:05 - Using the Translator Text APIs
00:06:52 - Service Management
00:08:08 - Getting an API Key (Demo)
00:11:06 - Translator Text API
00:12:11 - The Token Service
00:14:08 - Supported Languages
00:15:07 - Supported Operations
00:16:37 - Additional Features
00:17:56 - Working with the Translator Text API (Demo)
00:36:28 - Translator Speech API
00:37:57 - Supported Languages
00:38:40 - Integrating the Translator Speech API into an App
00:39:58 - Working with the Translator Speech API (Demo)
00:51:11 - Next Steps

پیشنهاد فرادرس

captcha