Microsoft Cognitive Services شامل API های پشتیبانی شده توسط یادگیری ماشینی برای ترجمه متن و گفتار به زبان های دیگر است. در این دوره نحوه استفاده از API ها برای ساخت اپلیکیشن هایی که موانع زبان را برطرف می کنند و کاربران را قادر می سازد تا در زمان واقعی ارتباط برقرار کنند.

سرفصل:

 • مقدمه
 • Microsoft Cognitive Services
 • مباحث دوره
 • مفاهیم Translator
 • استفاده از Translator Text APIs
 • Service Management
 • گرفتن API Key
 • Translator Text API
 • Token Service
 • زبان های پشتیبانی شده
 • عملیات پشتیبانی شده
 • ویژگی های اضافی
 • کار با Translator Text API
 • Translator Speech API
 • ادغام Translator Speech API  در اپلیکیشن
 • کار با Translator Speech API
 • مراحل بعدی