ماژول ها و بسته ها ستون اصلی اپلیکیشن های پایتون هستند و برای تبدیل شدن به یک برنامه نویس پایتون درک تعریف آنها، نحوه ایجاد آنها، نحوه استفاده از آنها و نحوه مدیریت آنها امری ضروری است. در این دوره با این مباحث و Python Package Index آشنا خواهید شد.

سرفصل:

  • مقدمه
  • سازماندهی کد با ماژول ها
  • ایجاد ماژول ها (دمو)
  • سازماندهی مازول ها در بسته ها
  • ایجاد بسته (دمو)
  • Python Package Index
  • نصب بسته (دمو)
  • استفاده از بسته ها با استفاده از پروژه ها
  • راه اندازی وابستگی های بسته پروژه (دمو)
  • نتیجه