در این دوره با الگوهای خلاقانه و ساختاری طراحی در PHP آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • زنجیره مسئولیت
 • الگو Command
 • الگو Interpreter
 • الگو (Observer (Publisher/Subscriber
 • الگو Mediator
 • الگو Memento
 • الگو Strategy
 • الگو State
 • الگو Template
 • الگو Visitor
 • نتیجه