Application styling شما را قادر می سازد تا ظاهر و حس کنترل های NetAdvantage ASP.NET را در زمان طراحی و اجرا مشخص کنید و از الگو وراثت مبتنی بر نقش برای انعطاف پذیری پشتیبانی کند. 

سرفصل:

  • مقمه
  • مرور Application Styling
  • پیکربندی Application Styling
  • نقش های UI
  • فایل های WSL
  • استفاده از Application Styling