در این دوره با کنترل های WebDataMenu ،WebExplorerBar،WebDataTree و WebTab آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • عناوین WebDataMenu
 • معرفی WebDataMenu
 • Object Model
 • مدیریت آیتم ها
 • Data Binding
 • رویدادهای مشترک
 • Orientation
 • Scrolling
 • ناوبری صفحه کلید
 • قالب
 • WebDataMenu
 • عناوین WebExplorerBar
 • معرفی WebExplorerBar
 • Object Model
 • مدیریت گروه ها و آیتم ها
 •  Data Binding
 • نمایش Modes
 • ناوبری صفحه کلید
 • قالب
 • WebExplorerBar
 • WebDataTree
 • معرفی WebDataTree
 • Object Model
 • مدیریت آیتم ها
 • Data Binding
 • بارگذاری در درخواست
 • فعال سازی و انتخاب
 • ویرایش
 • Drag and Drop
 • CheckBoxes
 • خطوط اتصال
 • ناوبری صفحه کلید
 • قالب node
 • WebDataTree
 • عناوین WebTab
 • Object Model
 • مدیریت تب ها
 • بارگذاری در درخواست
 • جهت گیری و هماهنگی
 • نمایش Modes و Overflow
 • Overlapping
 • تعامل کاربر
 • اعتبارسنجی
 • ناوبری صفحه کلید
 • WebTab