در این دوره با کنترل های ویرایش گر از جمله WebTextEditor، WebNumericEditor، WebDataTimeEditor و غیره آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مرور WebEditors
  • WebTextEditor
  • WebNumeric Editor
  • WebDateTimeEditor
  • WebDatePicker
  • WebCurrencyEditor و WebPercentEditor
  • WebMaskEditor