کنترل WebHierarchicalDataSource از ایجاد داده های سلسله مراتبی از منابع داده های flat پشتیبانی می کند.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مرور WebHierarchicalDataSource
  • افزودن Views
  • روابط داده ها
  • عملیات CRUD