در این دوره با کنترل های بصری و غیر بصری ناوبری Infragistics  آشنا می شوید. شما درباره MainMenu Toolbar، نوار ابزار استاندارد، TaskPane Toolbars، UltraExplorerBar، UltraTree و UltraTabControl، و همچنین کانتینرهای کنترل GroupBox و ExpandableGroupBox خواهید آموخت.

سرفصل:

 • مقدمه
 • شرح آزمایش
 • UltraToolbarsManager
 • UltraToolbarsManager افزودن Toolbars/Tools
 • UltraToolbarsManager  TaskPane Toolbars
 •  UltraToolbarsManager  Ribbon
 • UltraToolbarsManager  Event Handling
 • UltraSpellChecker
 • آز 1: استفاده از آزمایش UltraToolbarsManager
 • آز 2: ایجاد یک نوار ابزار استاندارد
 • مرور UltraExlporerBar
 • مدیریت رویداد UltraExplorerBar
 •  UltraGroupBox و UltraExpandableGroupBox
 • معرفی UltraTree
 • آز3: استفاده از UltraExplorerBar، UltraTree و UltraExpandableGroupBox
 • معرفی ULtraDockManager
 • معرفی UltraTabbedMdiManager
 • معرفی UltraTabControl
 • آز4: استفاده از UltraDockManager، UltraTabbedMdiManager و UltraTabControl