در این ویدئو با کامپوننت های بصری و غیر بصری WinSchedule، تنظیم اتصال داده ها برای این کامپوننت ها و نحوه چاپ برنامه ها را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

 • معرفی
 • عناصر بصری WinSchedule
 • عناصر غیر بصری WinSchedule
 • WinSchedule UltraCalendarLook
 • WinSchedule UltraCalendarInfo
 • داده های مشترک UltraCalendarInfo
 • UltraCalendarInfo Appointments
 • مالکان UltraCalendarInfo
 • Merging Owners
 • یادداشت های UltraCalendarInfo
 • WinSchedule Printing Calendars
 • آزمایش: استفاده از کنترل های WinSchedule