Styling یکی از مهم ترین بخش های نمایش هر فریمورکی می باشد. در بخش 6 از این دوره، با AppStyling، control styling و نحوه اعطای استایل به عناصر UI بر اساس نقش ها آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • شرح آزمایش
  • معرفی AppStylist برای WinForms
  • ظاهر آبجکت ها
  • ppStyling در مقابل  Control Styling
  • AppStylist برای نقش های کامپوننت WinForms
  • آزمایشگاه 1: استفاده از Styling اپلیکیشن برای فرم های ویندوز