در بخش 7 این دوره با  (Presentation Layer Framework (PLF، معماری کامپوننت های معماری Windows Forms از جمله تعریف UIElement، نحوه ایجاد کنترل های PLF، نحوه سفارشی کردن رشته های منابع در کنترل ها آشنا می شوید.

سرفصل:

 • مقدمه
 • شرح آزمایش ها
 • معماری PLF
 • اهداف طراحی معماری PLF
 • عناصر PLF
 • آز 1: مبانی UIElements
 • PLF – UIElements
 • PLF ایجاد کنترل PLF  سفارشی
 • PLF  مزایای Abstraction
 • آز 2: ایجاد کنترل های سفارشی
 • رشته های منابع
 • آز 3: سفارشی سازی رشته منابع