در این دوره با رویدادها، EventManager و نوتیفیکشن های تغییر مالکیت و نحوه استفاده بهینه از آنها در کنترل های NetAdvantage آشنا شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • شرح آزمایش
  • PLF  Event Managers
  • آزمایش 1: مدیریت رویدادها با استفاده از EventManager (نسخه ی نمایشی)
  • PLF Mouse Events
  • PLF KeyActionMappings
  • آزمایش 2: مدیریت رویدادها – KeyActionMappings (نسخه ی نمایشی)
  • نوتیفیکشن های تغییر مالکیت