تجربه کاربری در هنگام طراحی یک برنامه مهم است. در این دوره، با اصول تجربه کاربری، NetAdvantage برای WPF و الگوی MVVM آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مباحث دوره
  • طراحی مبتنی بر داده
  • الگو (Model-View-ViewModel (MVVM
  • طراحی تجربه کاربری
  • Refactoring
  • Theming and Resource “Washing”