در این دوره با NPM، تعریف بسته ها و مدیریت بسته ها شامل نصب، حذف، نسخه بندی، به روز رسانی، پیوند، لغو پیوند و انتشار آشنا می شوید.

سر فصل:

 • مقدمه
 • درک بسته ها
 • ایجاد بسته جدید
 • نصب و حذف بسته ها
 • نسخه بندی و بسته های منسوخ
 • بسته های جهانی و مجوز NPM
 • نصب بسته های جهانی
 • به روز رسانی و پیکربندی NPM
 • به روز رسانی NPM و تنظیم پیکربندی
 • بسته های توسعه و انتشار
 • پیوند و لغو پیوند بسته ها
 • انتشار بسته ها
 • نتیجه