در این دوره با استفاده از Microsoft Azure، نحوه راه اندازی ادغام مداوم و استقرار مداوم pipeline را فرا خواهید گرفت. همچنین با مفهوم زیرساخت و پیاده سازی آن و نحوه استفاده از Application Insights برای نظارت و بررسی عملکرد آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • DevOps چیست؟
  • درک  Version Control
  • ادغام مداوم
  • تحویل مداوم
  • تست مداوم
  • Application Insights
  • خلاصه