در سال های اخیر حملات هکرها به پایگاه داده ها را هم مورد هدف قرار داده است و سبب ذخیره ی ناامن اطلاعات و ناامنی خود آنها می شود. در این ویدئو با چندین هک آشنا می شوید و راه های مقابله با آن را یاد خواهید گرفت.

سرفصل:

  • مقدمه
  • مکانیسم دسترسی به پایگاه داده به صورت ایمن
  • تزریق SQL
  • دفاع از تزریق SQL
  • ذخیره سازی رمزنگاری ناامن
  • آشکارسازی رمزعبورهای ذخیره شده
  • ایمن سازی رمزعبورهای هش شده
  • تبدیل داده حساس
  • نتیجه