سرورهایی که در معرض اینترنت قرار دارند نیاز به مراقبت ویژه ای برای اطمینان از امن بودن آنها دارند. در این دوره با درباره ارتباطات شبکه و نحوه ایجاد یک شبکه محیطی، ایجاد firewall ساده و نحوه ایمن سازی IIS، سرورهای پست الکترونیکی، سرورهای DNS و سرورهای پروکسی آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • جریان شبکه
  • استفاده از شبکه محیطی
  • راه اندازی محیط ساده
  • امنیت IIS
  • ایمن سازی IIS
  • ایمن سازی سرورهای پست الکترونیکی، سرورهای DNS و سرورهای پروکسی