پیشنهاد فرادرس

آموزش مدیریت کلاینت و SignalR Hubs

دسته بندی ها: آموزش SignalR ، آموزش طراحی وب

SignalR از هاب ها برای انتقال پیام ها بین کلاینت ها و سرورها استفاده می کند. در این دوره با تعریف هاب و فریمورک SignalR آشنا می شوید و نحوه فراخوانی متدهای سرور از کلاینت، فراخوانی متدهای کلاینت از سرور، استفاده از وعده ها و تأخیر ها، مدیریت حالت اتصال، شناسایی خطاها و غیره را فرا خواهید گرفت.

سرفصل:

 • بررسی
 • متدها در سرور
 • Hub چیست؟
 • متدها در کلاینت
 • Transport Negotiation with .start()
 • فراخوانی متدهای سرور از کلاینت
 • بازگشت Types در متدهای هاب
 • فراخوانی متدهای کلاینت از سرور
 • Deferrals و Promises در Client
 • Hub Context
 • روش های مختلف صحبت با کلاینت از هاب
 • کار با چندین هاب
 • کار خارج از محدوده هاب
 • مدیریت اتصال
 • جمع بندی
SignalR Hubs and Client Management Publisher:WintellectNOW Author:Kevin Griffin Duration:00:49:06

SignalR uses hubs to transport messages between clients and servers. In part 2 of his master series on SignalR, Kevin introduces hubs and goes deeper into SignalR by demonstrating how to call server methods from the client, call client methods from the server, use promises and deferrals, manage connection state, detect errors, and much more.
00:00:00 - Agenda
00:00:52 - Methods on the Server
00:03:55 - What is a Hub?
00:04:40 - Methods on the Client
00:10:14 - Transport Negotation with .start()
00:13:55 - Calling Server Methods from the Client
00:17:02 - Return Types on Hub Methods
00:18:20 - Calling Client Methods from the Server
00:21:44 - Deferrals and Promises on the Client
00:27:23 - Hub Context
00:29:49 - Various ways to Talk to Clients from a Hub
00:34:25 - Working with Multiple Hubs
00:35:55 - Working Outside the Hub Context
00:40:00 - Connection Management
00:47:50 - Recap

پیشنهاد فرادرس

captcha