پیشنهاد فرادرس

آشنایی با فریمورک SignalR

دسته بندی ها: آموزش SignalR ، آموزش طراحی وب ، آموزش های WintellectNOW

SignalR یک تکنولوژی جدید است که باعث می شود ساخت اپلیکیشن های وب در زمان واقعی سریع و آسان شود. در این دوره با فریمورک SignalR و ساخت اپلیکیشن SignalR آشنا می شوید.

سرفصل:

  • مقدمه
  • تاریخچه وب
  • متدهایی برای ساخت اپلیکیشن های وب زمان واقعی
  • معرفی SignalR
  • ساخت اپلیکیشن SignalR
  • جمع بندی
SignalR in a Flash Publisher:WintellectNOW Author:Kevin Griffin Duration:00:29:27

SignalR is an amazing new technology that makes it quick and easy to build real-time Web applications. In the introductory lesson in this multi-part course, Kevin begins with a history lesson and ends with a live build of a SignalR app.
00:00:00 - Introduction
00:01:06 - History of the Web
00:03:22 - Methods for Building Real-Time Web Applications
00:09:22 - Introducing SignalR
00:11:14 - Building a Basic SignalR Application (Demo)
00:26:11 - Another Look at Transports (Demo)
00:28:28 - Recap

پیشنهاد فرادرس

captcha